REGULAMIN SERWISU AKADEMIA REZERWACJE

Złożenie rezerwacji
Rezerwacja dotyczy uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Akademię Surfingu we wskazanych lokalizacjach. której można dokonać można przez stronę www.akademiarezerwacje.com.pl
Osoba dokonująca rezerwacji jest zobowiązana do podania prawidłowych danych:
imię i nazwisko
nr telefonu
e-mail
oraz do wyboru odpowiedniego produktu.
Rezerwacji podlega wybrany przez stronę konkretny camp.
W trakcie dokonywania rezerwacji Osoba rezerwująca wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych.
Administratorem danych osobowych jest Surfround Maciej Krystosiak , prowadzący działalność gospodarczą

pod adresem
ul. Grójecka 60/8 02-339 Warszawa, Mazowieckie , NIP 526-20-75-243, REGON 140639400
Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji.
Osoba rezerwująca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie w/w danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy w formie rezerwacji. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Surfround Maciej Krystosiak zawarcie umowy.
Osoba rezerwująca po dokonaniu rezerwacji i wpłacie zaliczki przypisanej do konkretnego produktu, otrzyma wstępne potwierdzenie rezerwacji za pomocą poczty e-mail, które obejmuje: termin pobytu, grupę wiekową dla wybranego campu, rodzaj wybranego campu, lokalizację oraz pełną dokumentację wymaganą do przeprowadzenia pełnej rezerwacji : Karta Kwalifikacyjna Uczestnika wybranego obozu, Karta Zdrowia Uczestnika Obozu , Regulamin Obozu oraz Warunki Uczestnictwa,

Rezerwacja dokonana za pomocą serwisu www.akademiarezerwacje.com.pl jest częściowa i stanowi rezerwację miejsca na czas do 30 maja. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata drugiej części kwoty zaobóz. Złożenierezerwacjinależytraktowaćjakoinformację,żemiejscezostałozarezerwowanewdniu przyjęcia zgłoszenia i wstępnie do czasu przesłania opłaty rezerwacyjnej (przedpłaty) jest zablokowany na konkretne nazwisko osoby zamawiającej.
Potwierdzenie rezerwacji
Rezerwację uznaje się za potwierdzoną po wpłaceniu opłaty rezerwacyjnej (przedpłaty) za pomocą serwisu www.akademiarezerwacje.com.pl w wysokości podanej na stronie , oraz pozostałej części należnej za wybrany camp na kontro Surfround Maciej Krystosiak.
Płatności należy dokonać najpóźniej do 30 dni przed rozpoczęciem obozu. Do tego czasu rezerwacja pozostaje rezerwacją wstępną.
Niewpłacenie opłaty rezerwacyjnej w uzgodnionym terminie powoduje anulację rezerwacji.
Warunki rezerwacji dla grup zorganizowanych ustalane są indywidualnie.
Surfround Maciej Krystosiak po zaksięgowaniu opłaty rezerwacyjnej na koncie zmienia rezerwację na potwierdzoną i informuje zamawiającego o dokonanym potwierdzeniu drogą mailową.
Surfround Maciej Krystosiak po wysłaniu potwierdzenia rezerwacji zobowiązuje się do zagwarantowania

miejsca zamawiającego.

Opłatę rezerwacyjną należy wnieść na konto bankowe Surfround Maciej Krystosiak za pomocą serwisu www.akademiarezerwacje.com.pl w polskich złotych (PLN):

Możliwe jest uregulowanie całościowej płatności za pobyt w przelewie z przedpłatą. na nr konta
Surfround Maciej Krystosiak

79 1050 1012 1000 0091 4355 0631

Brak wpłaty opłaty rezerwacyjnej (przedpłaty) w uzgodnionym terminie wskazanym na potwierdzeniu wstępnej rezerwacji powoduje anulację rezerwacji.
Podstawą rezerwacji miejsca jest opłacenie rezerwacji wstępnej na stronie www.akademiarezerwacje.com.pl , wypełnienie karty zgłoszeniowej, podpisanie obu jej stron, oraz płatność całości wartości imprezy najpóźniej 30 dni przed datą rozpoczęcia wybranego turnusu.

Organizator z uwagi na poniesione koszty organizacji ma prawo dokonać potrąceń w przypadku rezygnacji: 30% wartości imprezy – rezygnacja na 30 – dni przed rozpoczęciem imprezy
50% wartości imprezy – rezygnacja na 29-14 – dni przed rozpoczęciem imprezy
100% wartości imprezy – rezygnacja na 13-2 – dni przed rozpoczęciem imprezy

Reklamacje dotyczące realizacji powyższej umowy można zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty zakończenia imprezy.

Fundacja 5 Live zastrzega, że będzie rozpatrywać reklamacje, jeśli w trakcie trwania kursu, szkolenia, imprezy przedmiot reklamacji był na piśmie zgłoszony kierownikowi kursu, szkolenia, imprezy.

Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał w trakcie trwania kursu, szkolenia, imprezy z przyczyn leżących po jego stronie, czyli w przypadku dobrowolnej rezygnacji z lekcji, zajęć i warsztatów.
Nie uważa się za wady kursu, szkolenia, imprezy niedociągnięć zawinionych przez dziecko zgłoszone na imprezę oraz wyrządzonych przez osoby prawne i fizyczne nie pozostające w stosunku prawnym z Surfround Maciej Krystosiak a także wynikających z przekroczenia granic i zasad, za które Surfround Maciej Krystosiak nie może odpowiadać.

Uczestnicy obozu są ubezpieczeni w zakresie NW w okresie od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia imprezy. Organizator nie odpowiada za utratę mienia uczestników na skutek zguby, zniszczenia lub kradzieży.

Wpłata opłaty rezerwacyjnej i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji.
W przypadku skrócenia pobytu zapłacona kwota nie podlega zwrotowi.

Uczestnicy mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień.
Wszelkie reklamacje w formie pisemnej przyjmuje biuro Akademii Surfingu na adres kontakt@akademiasurfingu.com.pl . Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni po jej otrzymaniu.